Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door het louter gebruik maken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over het onderwijsaanbod, georganiseerde schoolactiviteiten en het schoolbeleid van de Gemeentelijke Academies voor Beeldende Kunst en Muziek, Woord en Dans van Hamme. Beide scholen worden op deze website steeds aangeduid onder de gemeenschappelijke noemers 'Academie Hamme', 'school' en 'academie'.

Academie Hamme wil je een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie. De informatie op deze website en de andere gemeentelijke websites waarnaar de website je mogelijk doorverwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, dien je hiertoe steeds de schooladministratie te raadplegen: Telefonisch, per brief, per mail of via het contactformulier. Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

De academie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de school dit zo snel mogelijk rechtzetten.

De academie levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan deze niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het is het administratief team van Academie Hamme, bestaande uit de secretariaatsmedwerkers en het directieteam,van Academie die je de informatie aanbiedt via deze website. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je dit melden via het schoolsecretariaat.

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de school geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het schoolbestuur, namelijk het Gemeentebestuur van Hamme, kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de gemeentelijke academies of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. Het schoolbeleid of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het schoolbestuur of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op of via de website https://www.academiehamme.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld.

Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Het schoolbestuur behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze website. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle beelden en foto's kunnen enkel worden gebruikt bij niet-commerciële publicaties, op alle dragers van de academie, de gemeente Hamme  of haar partners. Commerciële projecten zijn niet toegestaan, tenzij besproken met de auteur van de beelden, het directieteam van de school of de communicatiedeskundige van de gemeente.

Privacy

Teneinde de verstrekking van informatie door Academie Hamme aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer, waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

Academie Hamme respecteert en beschermt zo de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De academie heeft ook voldoende veiligheid ingebouwd om deze gegevens te beschermen. 

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld heeft de academie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden, of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je steeds ook inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan Academie Hamme bezorgt. 

Meer informatie omtrent deze Privacy Policy kan u aanvragen via ons contactformulier.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website-exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deel deze pagina